Snimam ilustraciju preloadera

0%

+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Упутство ауторима

Ово Упутство уређује начин обликовања и достављања научних чланака Редакционом одбору Зборника Научног скупа „Библиотеке и идентитет“. Молимо ауторе радова чије су теме прихваћене и изложене на скупу да своје прилоге усагласе са Упутством и доставе их у електронској форми у ворд формату на меил Жаклине Виторовић, секретара Научног скупа и Редакционог одбора, zaklina.vitorovic@gmail.com.

Прилози би требало да имају до 18.000 карактера (са размацима), да буду написани ћирилицом (изузимајући неопходне термине и скраћенице), опремљени фуснотама, литературом, насловом, кључним речима и сажетком. Уз прилог се достављају наслов, резиме (Summary) и кључне речи на енглеском језику. Aко аутор сматра да је потребно, може да достави наслов, резиме и кључне речи на још једном изабраном језику.

Сажетак, до 300 речи, требало би да укаже на значај теме, полазне хипотезе, циљ истраживања, методологију и резултате истраживања. У интересу је аутора да сажетак садржи термине који се често користе за индексирање и претрагу чланака. Сажетак се наводи након заглавља (наслов, имена аутора и др), а пре кључних речи. Чланак мора да има сажетак на српском и резиме на енглеском, а може да буде дат и на другом страном језику.
Дужина резимеа на енглеском језику (Summary) би требало да буде до 500 речи. Резиме се даје на крају чланка, након одељка Литература.

Кључне речи су термини или фразе који најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања и претраживања. Потребно је дати 5 до 7 кључних речи на српском и њихов превод на језицима на којима су дати резимеи. У чланку се дају непосредно након сажетака, односно резимеа.

Име аутора: Наводи се пуно презиме и име аутора и њихова меил адреса.

Назив установе аутора (афилијација): Наводи се пун, званични назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је обавио истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија (на пример, Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, Београд). Бар једна организација у хијерархији мора да буде правно лице. Афилијација се исписује непосредно након имена аутора. Функција и звање аутора се не наводе.

Напомене (фусноте) се дају при дну стране на којој се налази коментарисани део текста. Могу садржати допунска објашњења, мање важне детаље, назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима, итд), али не могу бити замена за цитирану литературу. Евентуално обавештење да је рад урађен у оквиру научноистраживачког пројекта, детаљнији подаци о ауторству и слично, наводе се у фусноти под редним бројем 1, након прве реченице главног текста.

Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата библиографске изворе (чланке, монографије и сл) и даје се засебно, на крају чланка, у виду листе референци. Референце се  наводе под редним бројевима, азбучним, односно абецедним редоследом и не преводе се на језик рада. У литератури се не могу наћи извори који нису коришћени и цитирани у тексту.

Стил цитирања у часопису је Chicago Style (Humanities). Упутство за коришћење овог стила може се наћи у тексту „Chicago Style библиографског цитирања” др Драгане Сабовљев у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 13 (новембар 2008) и „Чикаго стил библиографског цитирања (2)” у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 15 (новембар 2009), као и на сајту часописа www.citaliste.rs, односно адреси www.chicagomanualofstyle.org/home.html.

Илустрације, фотографије, табеларни и слични прилози достављају се уз текст обавезно као атачмент. Они морају да буду у формату и резолуцији погодној за штампу. У циљу поштовања квалитета часописа и квалитета његове штампе молимо вас да, приликом њиховог слања, поштујете следећу процедуру:

– Илустрације би требало достављати у облику дигиталних слика у једном од три понуђена формата: еps, tiff или jpg (maximum quality).
– Неопходно је да минимална резолуција слике буде 1024×768 пиксела, односно да фотографија буде у 300dpi у размери 1:1 (9x6cm). Ова резолуција се односи на оригиналну илустрацију, компјутерски повећану резолуцију нисмо у могућности да уважимо.
– Изузетно, илустрације се могу доставити у pdf формату уколико су део припреме за штампу, односно имају Press Quality и 1200dpi.
– Колорне илустрације можете доставити у RGB или CMYК формату. Илустрације које ће се, у договору сa уредником, штампати у црно-белој техници боље је доставити у оригиналном облику (било да је он колорни или црно-бели).
– Табеле и графиконе креирати у ворду и доставити у .doc формату као посебан документ. Није дозвољено слати графиконе као слике убачене у ворд документ.

Сва додатна питања можете проследити на меил секретара Научног скупа.

За ауторска права достављених прилога одговарају аутори. Сматра се да су аутори своја ауторска права на текстове и друге прилоге, од тренутка када су их послали Редакционом одбору, пренели на организатора Научног скупа и издавача – Градску библиотеку Панчево. Издавач има право да прилоге објави и у електронској форми, као и да користи сажетке или изводе из достављених радова. Зборник је носилац ауторских права на објављене чланке под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија.
Аутори не могу своје прилоге да објаве у некој другој електронској или штампаној публикацији. Уз добијену сагласност секретара Научног скупа, могу да објаве превод, изводе или прерађен текст тек три месеца од датума публиковања Зборника, уз обавезу да наведу где и када је објављен основни текст.
Послати радови се не враћају, а аутори су дужни да сарађују са Редакционим одбором, стручним редакторима и рецензентима у циљу отклањања евентуалних примедби.

Редакциони одбор и организатори Научног скупа се залажу за отворен приступ информацијама. Аутори слободно изражавају своје идеје. Редакциони одбор не врши цензуру, идеолошку или  било какву другу, али не дели неминовно ставове аутора и није законски, нити на било који начин одговоран за њихове идеје, ставове и мишљења. Сматра да аутори имају обавезу да сами бране своје ставове, док је обавеза Редакционог одбора да врши стручну евалуацију, као и спорадичне језичке, стилске и формалне интервенције у текстовима.

Редакциони одбор се, у састављању овога Упутства, руководио Политиком Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, која је објављена у Читалишту бр. 30 (новембар 2017), а доступна је у онлајн-издању и на веб-страници часописа, на овој адреси.